Om det fria skolvalet

Få frågor ger upphov till en lika intensiv debatt som diskussionen om det fria skolvalet. Något förenklat kan man säga att det finns två huvudsakliga positioner i debatten. Dels har vi vänsterns position: De vill slopa det fria skolvalet av den anledningen att det ger upphov till segregation och ett ”kund”-tänk i skolverksamheten, vilket i sin tur sägs driva på betygsinflation. Sedan har vi högerns position: Det fria skolvalet ses som en rättighet för individen, men även som en chans att bryta segregationen för individen och ge upphov till klassresor.

Det handlar egentligen om vad man prioriterar högst: Kollektivet eller individen. Om man prioriterar kollektivet främst så är det rationellt att vara emot det fria skolvalet, då det stärker segregationen i skolsystemet. När diverse högermänniskor säger att det fria skolvalet leder till mer jämlikhet och mindre segregation så talar de inte sanning. Studie efter studie har visat att det har en segregerande effekt. Diskussionen inom akademien handlar inte om skolvalet ökar segregation, utan hur mycket. Siffrorna varierar, från enstaka procent till en rätt omfattande påverkan. Vänstern tenderar dock att vara relativt tyst angående boendesegregationen, trots att det är den enskilt största faktorn bakom skolsegregationen och att IFAU har sagt att ”Den ökande skolsegregationen beror i sin tur huvudsakligen på ökande boendesegregation.” 

Det är av ovanstående skäl jag finner det anmärkningsvärt när politiker från högerkanten säger rakt ut att skolvalet minskar segregationen. Inte ens aktivt skolval, som de talar så varmt om, verkar lösa problemen. Det är inte minst lustigt då de ofta talar om vikten av att basera sina åsikter utifrån forskning och vetenskaplig grund. Hur kan man då, antagligen medvetet, låtsats som att forskningen visar något den inte alls gör?

Vänstern är å andra sidan inte alls särskilt mycket bättre. Mycket irriterande är  att de ofta menar på att skolpolitiken borde anpassa sig efter ”vetenskapen”. De menar alltså att eftersom studier visar att skolvalet har en segregerande effekt så bör de slopas. Det är korkat, eftersom vi lever i en demokrati och skolan styrs av politiker som vi har valt. Det är omöjligt att låta vetenskapen ska styra exakt hur skolsystemet utformas. Då har vi skapat en slags autokrati som vi inte själva förfogar över. Dessutom så glömmer man då av att många beslut faktiskt kräver åsikter, åsikter som grundar sig i ideologi. Det betyder inte att jag är emot en skola på vetenskaplig grund, men då åsyftar jag att vetenskap i högre utsträckning ska styra hur man arbetar i klassrummet, exempelvis hur man använder läxor och vilka undervisningsmetoder som används, inte hur själva systemet utformas – eller ens läroplanen.

Vänstern tenderar även att tillskriva många av den svenska skolans problem till det fria skolvalet. Oavsett problem: dålig undervisning, stökiga klassrum, frånvaro av adekvata resurser och låga resultat – problemet är det fria skolvalet! Det är naturligtvis inte sant. Den svenska skolan har många problem som inte beror på det fria skolvalet. Ett exempel är det jag tidigare nämnde: segregationen. Även om skolvalet slopades hade en mycket stor del av skolsegregationen bestått. Att slopa skolvalet är således inte det alexanderhugg som stora delar av vänstern tror att det är.

Så vad tycker jag? Min personliga åsikt är att skolvalet är önskvärt att ha. Jag är fullt medveten om dess baksidor och jag tror att de kan adresseras genom att skolvalet och skolpengen, samt självfallet även huvudmannaskapet för de kommunala skolorna, reformeras. Men samtidigt så tror jag inte att man kan kompensera för de negativa effekterna vad skolsegregation beträffar som skolvalet ger upphov till fullt ut.

Anledningen till att jag värnar det fria skolvalet är för att jag ser den frågan utifrån individens perspektiv. Jag tänker på hur jag vantrivdes på den kommunala högstadieskolan jag gick på i sjuan. Tack vare skolvalet kunde jag byta till en montessoriskola i samma kommun, där jag trivdes väldigt bra. Jag hade aldrig kunnat med att titta den trettonåriga Isak i ögonen och säga: Nej, du måste stanna kvar på din skola. Om du byter skola så ökar segregationen i skolsystemet. För vissa elever kan en skola rent av vara ett helvete, en plats som ingen ska behöva utsättas för, och inte minst med tanke på att vi har skolplikt i Sverige. 

Nu kanske du tänker att det även innan skolvalets införande gick att byta skola om man hade särskilda skäl. För det första så stämmer inte det generellt. För vissa gick det, och speciellt om man levde i en större stad och hade föräldrar med kontakter. För andra var det rent omöjligt. Även i de fall de privilegierade inte fick sin vilja igenom så hade de ekonomiska möjligheter att rent av flytta för att få sina barn in på en annan skola. Det är djupt orättvist, och också en anledning till att jag värnar alla familjers rätt att få välja skola. 

Det behöver inte vara svart eller vitt. Det finns en mellanväg, en väg där man faktiskt erkänner de problem som skolvalet medför men där svaret inte blir att man vill slopa det. Skolsystemet är i ett stort behov av omfattande reformer, reformer som rätt utformat till viss del säkerligen kan kompensera för de negativa effekter som skolvalet medför. Men individens rätt att välja skola bör värnas. Punkt slut.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *