Tio argument för mobilförbud i skolan

Jag får ofta mail med frågor om vad jag har för argument för mobilförbud i skolan. Många av dem som kontaktar mig är skolelever som gör research inför skoluppgifter. Andra som kontaktar mig är lärare som vill övertyga sin rektor om att införa mobilförbud på sina skolor. Det genomgående är att man letar efter argument som bygger på forskning och empiri.

Av den anledningen har jag skrivit det här inlägget. Det här är en kort sammanfattning av tio argument för mobilförbud i skolan. Den slutsats jag har dragit utifrån min läsning av den vetenskapliga litteraturen och de undersökningar som har gjorts på området är att det finns mycket som tyder på att mobilförbud i skolan är bra. Framförallt verkar det gynna elevernas kunskapsinlärning.

Nåväl. Här är mina tio argument för mobilförbud i skolan:

1. Mobilförbud gynnar elevernas skolresultat. En studie från London School of Economics kunde visa att införandet av mobilförbud ledde till att elevernas resultat förbättrades generellt med 6,4 procentenheter. Effekten var dock olika i olika grupper – störst positiv effekt hade mobilförbud på lågpresterande elever. Den positiva effekten för redan högpresterande elever var inte signifikant. Totalt motsvarar den positiva effekten av mobilförbud en extra vecka av undervisning varje läsår. [1]

2. Det räcker inte med att ha telefonen på ljudlös i fickan. En studie kunde visa att även om man förvarar mobilen i fickan så räcker det med att den vibrerar för att koncentrationen ska störas. Anledningen till detta är att arbetsminnet, som reglerar vår koncentrationsförmåga och således våra möjligheter till inlärning, är högst begränsat och källor till distraktion kräver dyrbart utrymme i arbetsminnet. [2]

3. Om man fotar anteckningar med mobilen så lär man sig sämre. Detta kallas inom forskarvärlden för Photo-taking-impairment effect och har påvisats i flera studier. Genom att exempelvis ta kort på tavlan i klassrummet i syfte att bevara det som har skrivits där lurar vi vår hjärna till att slappna av då vi tror att vi har koll på det eftersom vi kan gå tillbaka till bilden och se vad som har skrivits. Av den anledningen lär vi oss mindre. Fast som påvisas i den studien jag refererar till så är den negativa effekten av att ta kort lika stor även om eleverna vet att bilderna bara lagras temporärt, som exempelvis är fallet med Snapchat. [3]

4. Eleverna själva gillar mobilförbud. En undersökning, visserligen inte vetenskaplig men likväl intressant, genomförd av Novus på uppdrag av Telenor visade att nästan sex av tio elever som har totalt mobilförbud i skolan tycker att förbudet är bra. I dag har dock endast fyra av tio elever mellan 10 och 15 år totalt mobilförbud i sina skolor. Sex procent av eleverna uppger att de får använda sina mobiler i skolan hela tiden. Undersökningen omfattade 1 2000 elever. [4]

5. Elever kan mobba och trakassera varandra via mobiltelefonen i skolan. Utöver det faktum att alla smartphones i dag är utrustade med bra kameror, vilket möjliggör smygfoton i exempelvis omklädningsrum och i klassrum, så visar undersökningar att det är påfallande många barn och unga vuxna som blir mobbade och trakasserade över sociala medier.  Det sker även under skoltid. Enligt undersökningen från Friends utsätts 12.5 % av flickorna och 7 % av pojkarna för mobbning som sker över nätet, och då ofta via sociala medier som barnen har tillgång till via sina mobiltelefoner. [5]

6. Lärare upplever att mobilerna stör undervisningen. En undersökning som Skolverket låtit göra visade att hela 69 procent av gymnasielärarna upplever att undervisningen i klassrummen störs varje dag av elevernas användning av mobiler och sociala medier. Intressant nog uppgav även var tredje elev att de själva blir störda i skolarbetet på grund av sin egen användning av mobilen eller sociala medier varje dag. 16 % av eleverna blir störda av andras användning. [6]

7. Elever som inte använder mobilen antecknar mer under lektionen och lär sig bättre. Forskning har visat att de som inte använde mobilen skrev anteckningar innehållandes 62 % mer information och kunde enklare återge kunskapen än de som använde mobiler. [7]

8. Närvaron av telefoner gör oss mindre smarta. En studie undersökte hur 800 smartphone-användare presterade i ett test som krävde att de koncentrerade sig ordentligt för att de skulle lyckas. Vissa hade mobilen på bordet, andra i fickan och några hade den i ett helt annat rum. Forskarna fann att de som hade mobiltelefonen i ett helt annat rum presterade mycket bättre än de som hade mobiltelefonen i närheten. [8]

9. Högfrekvent användning av mobiler kan leda till psykisk ohälsa. En studie fann att användning av mobiltelefonen var associerat med ökade påslag av ångest, utöver en negativ påverkan på akademiska resultat. I tider av ökad psykisk ohälsa bland unga är detta värt att ha i beaktande, även om mer forskning på det här området sannerligen behövs. [9]

10. Elever lär sig mindre om de läser på skärmar. Många argumenterar för att mobiltelefoner borde vara ett självklart inslag i det moderna klassrummet, inte minst då det finns så mycket information att tillgå på internet. Men studie efter studie visar att det är mycket mer effektivt att läsa tryckta texter, då digitala texter tenderar att innehålla många distraktioner, som exempelvis hyperlänkar och rörliga bilder.

Referenser

[1] Beland, L. P., & Murphy, R. (2016). Ill communication: technology, distraction & student performance. Labour Economics41, 61-76.

[2] Stothart, C., Mitchum, A., & Yehnert, C. (2015). The attentional cost of receiving a cell phone notification. Journal of experimental psychology: human perception and performance41(4), 893.

[3] Soares, J. S., & Storm, B. C. (2018). Forget in a flash: A further investigation of the photo-taking-impairment effect. Journal of applied research in memory and cognition7(1), 154-160.

[4] Haglund, Anja. Elever gillar mobilförbud i skolan. Lärarnas Tidning. 2016-08-29.

[5] Friends. (2017). Friends Nätrapport. Stockholm: Friends

[6] Stridsman, Sofia. 2 av 3 lärare störs av mobiler i klassrummet. Skolvärlden. 2016-04-05

[7] Kuznekoff, J. H., & Titsworth, S. (2013). The impact of mobile phone usage on student learning. Communication Education62(3), 233-252.

[8] Ward, A. F., Duke, K., Gneezy, A., & Bos, M. W. (2017). Brain drain: the mere presence of one’s own smartphone reduces available cognitive capacity. Journal of the Association for Consumer Research2(2), 140-154.

[9] Lepp, A., Barkley, J. E., & Karpinski, A. C. (2014). The relationship between cell phone use, academic performance, anxiety, and satisfaction with life in college students. Computers in Human Behavior31, 343-350.

5 reaktioner på ”Tio argument för mobilförbud i skolan

  1. Lärare upplever att mobilerna stör undervisningen.
    Ja, men om lärarna stör sig på det är det väl inte vårt problem. Lyssna här, vi får lov att kanske titta på våran mobilen med ljud av och allting av. men det är ju vårt fel om vi får sämre betyg. Lärarna gör det dem ska och om vi inte lyssnar. NÄ, då är det vårat fel. Sen på visso så är det ju lärarens ansvar att få eleven att få betyg och peppa med att nu måste du jobba igen och så vidare. Men tänk om dem inte hade gjort så. Det hade inte varit många människor som hade kommit in på gymnasiet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *